Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Envision Reklamebureau A/S, CVR: 13930635 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Christiansgade 30, 8000 Aarhus C

mail@envision.dk eller 87302800

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imø-dekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.


Potentielle kunder

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personop-lysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer og e-mail

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os
 • Udsendelse af nyhedsbrev

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket
 • Virksomhedens legitime interesse, som nødvendiggør behandlingen af disse personoplys-ninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længe-re er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevarin-gen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når kor-respondancen anses for ikke at være relevant længere.

 • Nyhedsbrevsmodtagere slettes når du trækker dit samtykke tilbage.

Respondenter

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personop-lysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer, adresse, e-mail og svar på interviewspørgsmål.

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Besvarelse af interview.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Virksomhedens legitime interesse, som nødvendiggør behandlingen af disse personoplys-ninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længe-re er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevarin-gen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når kor-respondancen anses for ikke at være relevant længere.

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer, titel, e-mail.

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

Administration af din relation til os
Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af vores kontrakt.
 • Virksomhedens legitime interesse, som nødvendiggør behandlingen af disse personoplys-ninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længe-re er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør, eller hvis andet er aftalt med kunden.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, titel, telefonnummer, adresse og email.

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af vores kontrakt.

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter af-talens ophør.

 • Data slettes senest 5 år efter endt samarbejde, jf. bogføringsloven.

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrif-ter.

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende be-handlingsgrundlag: Interesseafvejning eller samtykke.

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter vi kontak-ter dig for at få dit samtykke til at beholde den.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplys-ninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uved-kommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvar-lige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

 • Al datatransmission og lagring af personoplysninger sker krypteret, der er etableret backup og genetableringsprocedure for alle servere, adgang af personoplysninger er baseret på bruger-ID og et personligt password m.v.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplys-ninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kon-takte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leveran-dører af it-løsninger og ligende. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine per-sondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvor-dan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigel-se er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyt-tet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem læn-gere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.