Cookies and privacy policy

 

 

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Envision A/S (samlet betegnet ”Envision”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Envision’ virksomhed.

 

1. Om Envision

Envision er et reklame- og vidensbureau med hovedkontor i Aarhus. Envision blev grundlagt i 1988 og er i dag et af landets største bureauer.

I forbindelse med driften af vores virksomhedindsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.Envision er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Envision’ behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Envision A/S
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Telefon: [87 30 28 00]
E-mail: [mail@envision.dk]

 

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Envision,og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Envision’virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Envision’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Envisionvil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Envision.

Envision vil i typisk indsamle følgende oplysninger:

 

Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med etableringen af et kundeforhold med os, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger,som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde. [Envision kan desuden indhente og behandle offentlige tilgængelig oplysninger om dig herunder fx din fødselsdato, jubilæumsdage, civilstatus, indhold fra artikler mv.]

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale med os, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger,som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed

Oplysninger vi indhenter og behandler vedrørende vores modeller og statister

Oplysninger, som vi modtager om dig fra dit agency eller tredjeparter, herunder navn, alder, køn, fysiske karakteristika og billeder af dig.

Oplysninger vi indhenter og behandler vedrørende vores respondenter

Oplysninger om demografiske og geografiske baggrundsvariabler. Oplysninger, som du giver os i forbindelse med deltagelse i vores interviews, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), og dine svar på vores spørgsmål om alt fra identitet og livsstil til forbrug og brandoplevelser.

 

 

5. Brug af dine personoplysninger

Envisionbehandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Envisionbehandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller i henhold til gældende ret.

Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Envision som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Vi kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold Envision behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som viarbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsanalyser for vores kunder – Envision kan behandler personoplysninger om dig hvis du er model, statist eller respondent som led i udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsanalyser for vores kunder.

Overholdelse af gældende love og regler– Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler.

Envision anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering,

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresseoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Envision behandlersom udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Envision (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Envision’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Envision er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

 

7. Deling af personoplysninger

Envision kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, revision, juridisk bistand mv.

Envision kan også i nogle tilfælde i forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsmateriale og/eller markedsanalyser videregive dine personoplysninger til vores kunder, når det er påkrævet i forbindelse med den opgave vi udfører for dem.

Vi tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed eller for at opfylde dine behov.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Envision er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [mail@envision.dk]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Envision behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.